In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 24 (Mosöres de promoziun)  delibera sentenza

(1) Le finanziamënt di cursc de formaziun aladô dl articul 6, coma 2, é completamënter o en pert a ćiaria dl bilanz dla Provinzia. La Junta provinziala determinëia la cuota de partezipaziun dl candidat che mëss paié la soma relativa diretamënter ala porsona inćiariada dla formaziun; implü po la Junta provinziala conzede contribuć y sovenziuns ala ćiamena provinziala di maestri de schi por süa ativité istituzionala y inće ales organisaziuns profescionales di maestri de schi y ales scores de schi por mosöres de promoziun te chësc setur.

(2) Tl regolamënt de esecuziun vëgnel stabilì i critêrs por l’erogaziun y la licuidaziun di contribuć y dles sovenziuns, la documentaziun damanada y la data de presentaziun dles domandes.14)

(3) La Junta provinziala é autorisada da tó sö impëgns finanziars de spëises por promöie y gestì diretamënter iniziatives aladô de chësta lege y por le svilup de chësc setur.

massimeDelibera N. 74 del 19.01.2009 - Determinazione delle quote d'iscrizione ai corsi di formazione professionale per maestri di sci 2009
14)
L'art. 24, coma 2, é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 6, dla L.P. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10.