In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 2 (Profil profescional dl maester de schi)

(1) Maester de schi é chël che insëgna profescionalmënter, inće sce nia estlusivamënter y tresfora, a porsones singules o a grups de porsones les tecniches da jì cun i schi te dötes sües spezialisaziuns y cun de vigni sort de injins sön pistes dai schi, itinerars schiistics, percursc fora de pista y escursciuns cun i schi che ne se damana nia l’adoranza de mesi tecnics o alpinistics sciöche cordes, picli o grifs.

(2) La denominaziun maester de schi adorada te chësta lege y tles normes d´atuaziun se referësc a dötes les abilitaziuns y a düć i degrà.