In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 14 (Sanziuns disciplinares y recursc)

(1) I maestri de schi scrić ite tl register profescional che violëia les normes di dovëis profescionai o chëres de comportamënt odüdes danfora da chësta lege é sotmetüs ales sanziuns disciplinares suandëntes:

  1. amoniziun scrita;
  2. zensöra;
  3. sospenjiun dal register profescional por n tëmp che va da n mëis a n ann;
  4. anulamënt dal register.

(2) Les sanziuns disciplinares vëgn dades dal consëi diretif a maioranza assoluta di componënć do na anotaziun formala dles plüres y respetan i prinzips de aldiziun y defenüda dl incolpè che, do avëi notifiché le provedimënt, po fà recurs ala Junta provinziala ćina a n tëmp de 30 dis. La presentaziun de recurs sospënn l´esecutivité dla sanziun ćina che la Junta provinziala tol na dezijiun.

(3) I provedimënć tuć dala Ćiamena provinziala, tut fora chi che reverda la disciplina, é definitifs y po gnì contestà dan dal organn de iustizia aministrativa competënt aladô dl articul 17, coma 4, dla lege dl 8 de merz 1991, nr. 81.