In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 13 (Funziuns di organns colegiai)

(1) L´adunanza dla ćiamena provinziala di maestri de schi à les inćiaries suandëntes:

 1. aprovè le statut dla ćiamena;
 2. lité le consëi diretif;
 3. aprovè anualmënter le preventif söl bilanz y le cunt consuntif dla ćiamena elaborè dal consëi diretif;
 4. tó dezijiuns por ći che reverda cuestiuns d´importanza particolara por chësta categoria profescionala y inće vigni atra cuestiun che vëgn portada dant al consëi diretif o da almanco n cuinto di comëmbri.

(2) L´adunanza dla ćiamena provinziala vëgn convocada do lege un n iade al ann por aprovè le bilanz preventif.

(3) Le consëi diretif dla ćiamena provinziala di maestri de schi à les inćiaries suandëntes:

 1. eserzité dötes les funziuns che alda pro l´iscriziun tl register profescional y la tignida de chësc;
 2. mëte averda al eserzize dla profesciun y al´osservanza di dovëis profescionai y dà sanziuns disciplinares;
 3. se cruzié dles relaziuns cun les assoziaziuns profescionales di maestri de schi, cun d´atres ćiamenes profescionales, cun l´assoziaziun nazionala di maestri de schi y cun les assoziaziuns di maestri de schi de d´atri stać;
 4. colaurè cun les autoritês provinziales competëntes y nominé sü rapresentanć tles comisciuns preodödes dales respetives diretives de lege;
 5. determiné la cuantité di contribuć di iscrić;
 6. sön domanda dla Provinzia o de d´atres autoritês aministratives dè jö n arat sura les cuestiuns che reverda l´ordinamënt y l´ativité di maestri de schi, le sport di schi y le turism da d´invern en general;
 7. portè pro ala difujiun dl sport di schi, dla conscënza dl teritore schiistich provinzial, dles mosöres de segurëza y de prevenziun sön y fora dles pistes dai schi; implü contribuì a schivé prighi por l´ambiënt natural;
 8. nominé comisciuns tecniches che elaborëies inće en colauraziun cun l´assoziaziun di maestri de schi plü rapresentativa a livel provinzial, programs por cursc de formaziun y individuëies i critêrs dles materies d´ejam;
 9. propone les tarifes minimales y mascimales por les prestaziuns profescionales;
 10. ademplì dötes les inćiaries che ti é gnüdes surandades o delegades y tó vigni atra iniziativa por le sostegnimënt de chësc grup profescional.