In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 10 (Cualificaziuns y spezialisaziuns)

(1) Frecuentan cursc aposta organisà dala Provinzia, dala ćiamena provinziala di maestri de schi o da d´atres organisaziuns o assoziaziuns dla categoria y do avëi dè jö i ejams relatifs po i maestri de schi arjunj les cualificaziuns y spezialisaziuns suandëntes:

  1. la cualificaziun de diretur de scora de schi;
  2. la cualificaziun d´istrutur de maestri de schi o de maestri de brëia;
  3. l´abilitaziun al insegnamënt cun injins che remplazëia i schi;
  4. la spezialisaziun por insigné le jì cun i schi ai mituns;
  5. la spezialisaziun por insigné le jì cun i schi a porsones andicapades;
  6. la spezialisaziun por insigné le jì cun i schi adoran d´atri lingac.

Les cualificaziuns sciöche dales lëtres a) y b) é resservades a maestri de schi aladô dl articul 4, coma 2, lëtra a); les spezialisaziuns sciöche dales lëtres c), d), e) y f) po ester arjuntes da düć i maestri de schi.

(2) Tl regolamënt d´esecuziun vëgnel scrit dant les condiziuns por arjunje les spezialisaziuns y les cualificaziuns aladô dl coma 1 y eventualmënter de n valgönes d´atres y inće i programs di cursc ydi ejams relatifs, les condiziuns por le reconoscimënt dles spezialisaziuns y dles cualificaziuns arjuntes pro d´atres organisaziuns.

(3) Les comisciuns por i ejams de spezialisaziun y de cualificaziun é metüdes adöm da almanco trëi mëmbri chiris fora inanter chi odüs danfora dal articul 7, y vëgn da iade a iade nominades dal assessur provinzial competënt cun le decret d´indiziun di cursc. I diploms d´ejam é sotscrić dal assessur competënt.