In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

e') Lege provinziala di 5 de novëmber dl 2001, n. 141)
Normes tl ćiamp dla programaziun, contabilité, control dla gestiun y dl’ativité contratuala dl Sorvisc sanitar provinzial

1)
Publicada tl Suplemënt, n. 2 dl B.O. di 13 de novëmber dl 2001, n. 47.

Seziun I
Desposiziuns generales

Art. 1 (Fins dla lege)

(1) Chësta lege contëgn normes tl ćiamp dla programaziun, dla contabilité, dl control de gestiun y dl’ativité contratuala dles aziëndes sanitares provinziales, nominades da chilò inant aziëndes, en aplicaziun dla lege provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7, nominada da chilò inant lege de reordinamënt. 2)

2)

L'art. 1 é gnü sostituì insciö dal art. 10, coma 1, dla l.p. di 13 de mà dl 2011, n. 3.

Seziun II
Programaziun y control de gestiun

Art. 2. (Prozès de programaziun)

(1) L’aziënda conzepësc sües ativitês sön la basa dla programaziun, che s’articolëia tla programaziun trienala y anuala, en armonia cun i contignüs y i orientamënć dles normes de lege statales y provinziales, dl Plann sanitar provinzial y dles diretives dl’organisaziun y dla programaziun dla Junta provinziala.

(2) La programaziun trienala definësc la politica sanitara sciöch’inće les strategies sanitares y organisatives en conformité cun les prescriziuns dl Plann sanitar provinzial y les diretives por le svilup a tëmp mesan dl’aziënda.

(3) La programaziun anuala stabilësc obietifs, ativitês, tëmp y responsabilité por la realisaziun tignin cunt dla cualité y dla cuantité.

(4) Stromënt dla programaziun trienala é le plann trienal general d’aziënda.

(5) I stromënć dla programaziun anuala é le program d’ativité anual, le budget y le bilanz preventif anual.

(6) Le bilanz preventif anual é de natöra economica y esponn les dezijiuns dades dant tl program d’ativité anual y tl budget. L’eserzize ti corespogn al ann solar.3)

(7) I documënć costitutifs obligatori dl bilanz preventif anual é metüs adöm dal cunt economich y dal budget finanziar, cun laprò:

 1. i criters de determinaziun tecnics cun laprò les tabeles por la pert economica preodüda tla injunta;
 2. la relaziun dl diretur general;
 3. la relaziun dl collegium di revisurs di cunć. 3)

(8) Le bilanz preventif anual vëgn realisé aladô di modì preodüs dales diretives de contabilité generala preodüdes dal articul 10. 3)

Art. 3 (Compilaziun dl bilanz)

(1) Por valuté i mesi che va debojëgn tl tëmp de n ann, fajon referimënt sistematicamënter ales dezijiuns dla programaziun, ala formulaziun dles previjiuns puntuales di resultać da arjunje, ales ativitês da eseguì, ai faturs produtifs da adorè, ales ressurses finanziares da procuré y da apliché, ai investimënć da atuè, adora les aziëndes la compilaziun dl bilanz.

(2) La Junta provinziala stabilësc, cun deliberaziun, i contignüs y les modalitês dla compilaziun dl bilanz; chësta contëgn:

 1. le documënt cun les diretives;
 2. le program d’ativité anual y le budget, partì sö aladô di zëntri de responsabilité y dla strotöra fondamentala dl’aziënda.
3)

I comesc 6, 7 y 8 dl art. 2 é gnüs sostituis insciö dal art. 10, coma 2, dla l.p. di 13 de mà dl 2011, n. 3.

Art.4 (Responsabilité de budget)

(1) Le diretur general é responsabl dl program d’ativité anual y dl budget dl’aziënda. Tl caje che i obietifs dl program d’ativité y dl budget ne vëgnes nia arjunć, po la Junta provinziala detlarè tomada l’inćiaria dl diretur general y deslié le contrat de laûr aladô dl articul 10, coma 3, dla lege de reordinamënt.

(2) I dirigënć dles strotöres dl’aziënda respogn al diretur por ći che reverda i obietifs y les ressurses ch’ai à a desposiziun.Tl cheder di mesi metüs a desposiziun, manajëia vigni dirigënt de na strotöra l’organisaziun te na manira autonoma.

(3) Pro l’assegnaziun dles ressurses vëgnel stabilì i responsabli de chëstes, che garantësc na destribuziun adatada y le dër anuzamënt dles ressurses por arjunje i obietifs dl budget.

Art. 5 (Termi d’aprovaziun y d’esecuziun)

(1) Ćina ai 31 d’otober dl ann dan chël a chël che le plann trienal general dl’aziënda y dl bilanz preventif anual se referësc, definësc la Junta provinziala i criters de finanziamënt y les ressurses desponibles por l’aziënda.

(2) Le plann general trienal dl’aziënda y le bilanz preventif anual vëgn aprovà dal diretur general ćina ai 30 de dezëmber dl ann prezedënt a chël ch’ai se referësc.

(3) Sce les ressurses finanziares preodüdes dal coma 1 por l’eserzize a chël che la programaziun anuala se referësc, ne n’é nia gnüdes stabilides, mëss l’aziënda stabilì le plann ćina ai 31 de dezëmber dl ann dan chël a chël che ares se referësc, sön la basa dles ressurses che ti é gnüdes assegnades por l’eserzize prezedënt, stlujon fora les assegnaziuns straordinares. 4)

4)

L'art. 5 é gnü sostituì insciö dal art. 10, coma 3, dla l.p. di 13 de mà dl 2011, n. 3.

Seziun III
Bilanz d’eserzize

Art. 6 (Bilanz d’eserzize)

(1) Le bilanz d’eserzize porta dant le resultat economich y la situaziun patrimoniala y finanziara dl’aziënda tratan le tëmp de referimënt.

(2) Le bilanz d’eserzize é metü adöm dala situaziun patrimoniala, dal cunt economich y dal’injunta. Al ti vëgn metü laprò la relaziun anuala sönla situaziund’atuaziun dla programaziun y dla gestiun economich-finanziara dl’aziënda, scrita dal diretur general, sciöch’inće la relaziun dl collegium di revisurs di cunć.

(3) La strotöra y le contignü di documënć preodüs dal coma 2 vëgn stabilis dales diretives por la contabilité generala preodüdes dal articul 10.

Art.7 (Prinzips y criters de redaziun dl bilanz)

(1) Tla redaziun dl bilanz de eserzize mëssel gnì tignì ite i prinzips contignüs tl codesc zivil, les desposiziuns contignides tla cuarta diretiva dl Consëi di 25 de messè dl 1978 basada sön l’articul 54, paragraf 3, lëtra g), dl tratat sön i cunć anuai de certes sorts de sozietês (78/660/CEE), surantuta dal decret legislatif di 9 d’aurì dl 1991, n. 127, y mudaziuns suandëntes, sciöch’inće dles desposiziuns dla Junta provinziala. 5)

5)

L'art. 7 é gnü mudé insciö dal art. 10, coma 4, dla l.p. di 13 de mà dl 2011, n. 3.

Art. 8 (Resultat d’eserzize)

(1) Le resultat d’eserzize positif vëgn metü ia te n fonds de resserva aposta dl patrimone netto. La destinaziun de chësta resserva vëgn indicada dal diretur general tla relaziun anuala sön la situaziun d’atuaziun dla programaziun y la gestiun economich-finanziara dl’aziënda y vëgn ejaminada y aprovada dala Junta provinziala pro l’aprovaziun dl bilanz d’eserzize dl’aziënda.

(2) Le diretur general é oblié de curì impröma cun les resserves les pordüdes d’eserzize di ultimi agn de eserzize.

(3) Tl caje de n defizit anual mëss la relaziun anuala sön la situaziun d’atuaziun dla programaziun y la gestiun economich-finanziara dl’aziënda presentè les rajuns che spliga chësta situaziun y indiché les modalitês por curì le defizit por arjunje indô l’ecuiliber dla situaziun aziendala.

Art. 9 (Aprovaziun y publicaziun dl bilanz d’eserzize)

(1) Le bilanz d’eserzize vëgn aprovè dal diretur general anter i 30 d’aurì dl ann do da chël ch’al se referësc. Trëi mëisc do l’aprovaziun dl bilanz vëgnel publiché n estrat do n model definitif dla Junta provinziala, te altamo dui folieć da vignidé, conesciüs cotan tl teritore de competënza, sciöch’inće te n foliet nazional da vignidé y te na revista.

Seziun IV
Diretives de contabilité generala y libri obligatori

Art. 10 (Diretives de contabilité generala)  delibera sentenza

(1) La Junta provinziala decretëia les diretives de contabilité generala don dant i criters y les modalitês do chi che düć i fać che é relevanć tl’economia y tla contabilité mëss gnì registrà.

(2) Les diretives de contabilité generala regolëia dantadöt :

 1. i modì de bilanz;
 2. le plann di cunć;
 3. i contignüs y la strotöra di documënć costitutifs dl bilanz preventif anual;
 4. i contignüs y la forma dl’injunta;
 5. i contignüs y la strotöra dla relaziun anuala sön la situaziun d’atuaziun dla programaziun y dla gestiun economich-finanziara dl’aziënda;
 6. i criters de valutaziun dles usc dl bilanz;
 7. i criters y les modalitês d‘amortamënt;
 8. les modalitês dla gestiun y dla conservaziun di libri de contabilité obligatori;
 9. i modei, i criters y les modalitês de consolidamënt;
 10. y döt ći che va debojëgn por uniformè stromënć y modalitês dla gestiun dl sistem de contabilité generala dl’aziënda. 6)
massimeDelibera N. 3283 del 16.09.2002 - Approvazione delle direttive di contabilità generale di cui all’articolo 10 della legge provinciale del 5 novembre 2001, n. 14 - Apertura dello Stato patrimoniale
6)

L'art. 10, coma 2, é gnü mudé insciö dal art. 10, coma 5, dla l.p. di 13 de mà dl 2011, n. 3.

Art.11 (Libri de contabilité obligatori)

(1) L’aziënda à chisc libri obligatori

 1. le foliet;
 2. le liber di inventars;
 3. le liber di bëgns che po gnì trać jö;
 4. le liber dles deliberaziuns dl diretur general;
 5. le liber dles indunades y di protocoi dl collegium di ejaminadus di cunć.

(2) Por i criters, les modalitês de gestiun y de conservaziun di libri y dles scritöres de contabilité, vëgnel apliché les desposiziuns dla normativa dl dërt zivil.

Seziun V
Contabilité analitica

Art. 12 (Contabilité analitica)

(1) L’aziënda aplichëia la contabilité analitica por la gestiun dl controlling, por la calcolaziun di cosć y di davagns, dles spëises y dles entrades, che se referësc ai zëntri de responsabilité, sciöch’inće ales prestaziuns, ai prozesc y a d’atri ogeć de referimënt.

(2) Sciöche zëntri de cost po gnì costituides unitês operatives dl’aziënda singules, areai spezifics d’ativité o d’intervënt, o categories particolares de prestaziuns caraterisades da ativitês omogenes y dal’atribuziun de responsabilitês de gestiun y de resultat prezises.

(3) Les dates de basa contables y nia contables, d’ütl por la contabilité analitica, vëgn surantutes dala contabilité generala y da d’atres informaziuns che vëgn dal sistem informatif dl’aziënda.

Art. 13 (Diretives de contabilité analitica)

(1) Por uniformè i stromënć y les modalitês de gestiun dl sistem de contabilité analitica dles aziëndes, aprovëia la Junta provinziala diretives confrontan i cosć, i inredimënć y i resultać.

(2) Les diretives de contabilité analitica regolëia danter l’ater:

 1. le plann di faturs produtifs;
 2. l’articulaziun minimala dl plann di zëntri de cost;
 3. i modei dl cunt consuntif tratan l’ann;
 4. les modalitês dla contabilité de magazinn;
 5. y döt ći che va debojëgn por unifiché i stromënć y les modalitês de gestiun dl sistem de contabilité analitica dles aziëndes, por ch’al pois gnì paridlé i cosć, i inredimënć y i resultać.

Art. 14 (Contabilité de magazinn)

(1) L’aziënda tëgn la contabilité de magazinn y decretëia desposiziuns relatives, sciöch’inće les desposiziuns dles modalitês de gestiun dl magazinn, nominan i consegnatars responsabli y i compić relatifs, tignin la contabilité y les formes de presentaziun costanta di resultać de gestiun, inće por i fins dla contabilité analitica.

(2) La contabilité de magazinn calcolëia la cuantité y le valur aladô dles diretives dla contabilité generala preodüdes dal articul 10.

Seziun VI
Sorvisc bancars y de cassa

Art. 15 (Sorvisc bancars)

(1) Respetan les normes por l’assegnaziun publica de prestaziuns de sorvisc, afidëia le diretur general i sorvisc bancars dl’aziënda a na banca o a deplü banches assoziades che à l’autorisaziun de destrighé l’ativité preodüda dal articul 10 dl decret legislatif dl 1 de setëmber dl 1993, n. 385, che desponn de strotöres tecnich-organisatives adatades ai sorvisc che vëgn destrigà y che à almanco na filiala tl zënter olach’al stà le maiù numer de popolaziun tl teritore de competënza dl’aziënda.

(2) La banca, o tl caje de banches assoziades, la banca che stà a će, mantëgn i contać cun la Seziun provinziala dl Tesorier dl Stat, osservan les desposiziuns che reverda le Tesorier zentral y chëres dades fora dala Junta provinziala.

Art. 16 (Proibiziun de debić)

(1) Al ti é proibì al’aziënda de s’indebité, ater co sc’al se trata de caji preodüs ti comesc 2 y 3.

(2) L’aziënda é autorisada da tó sö imprësć o d’atres sorts de credić nia sura diesc agn por le finanziamënt de investimënć autorisà dala Junta provinziala.

(3) L’aziënda po tó sö antizipaziuns de cassa tl istitut de credit a chël che i sorvisc bancars ti é gnüs afidà ćina a n dodejimo dla soma di inredimënć dl valur dla produziun.

Chësc resultëia tl preventif dl ann, sön chël che la ligna de credit se referësc, o dal ultimo bilanz d’eserzize sce le bilanz anual ne n’é nia ćiamò gnü aprovè.

(4) L’autorisaziun dla Provinzia por podëi tó sö imprësć o por anuzé d’atres formes de credit po ma gnì conzedüda ćina ala soma dles rates por le capital y i fić revardënć che ne superëia nia la cuota che vëgn stabilida dala Junta provinziala.

(5) L’aziënda é autorisada da antizipé la licuidaziun dles spëises relatives por les funziuns delegades dala Provinzia, ćina ch’ares ne ti vëgn nia retüdes dala Provinzia.

(6) L’aziënda po renunzié al scudimënt dles entrades, canche le cost dl scudimënt é plü alt co la soma dla entrada, anter le limo y por la sort d’entrades stabilis dala Junta provinziala.

Art. 17 (Sorvisc d’economat y de cassa)

(1) L’aziënda istalëia un o deplü sorvisc d’economat che fistidiëia por les pices spëises dl ofize, les spëises por le finanziamënt di ofizi sciöch’inće por d’atri compić por chi che chësc prozedimënt é le plü adatè.

(2) I sorvisc d’economat desponn de n fonds de cassa che vëgn assegné dal scomenciamënt dl eserzize y che vëgn integrè tratan l’eserzize cun n versamënt diret ai inćiarià dl sorvisc, sön presentaziun dla documentaziun dles spëises albüdes.

(3) L’aziënda istituësc inće sorvisc interns de cassa por le scudimënt de entrades particolares por chëres che chësta prozedöra é plü adatada.

(4) Le regolamënt di compić di sorvisc d’economat y de cassa, dles strotöres y unitês operatives, olach’ai po gnì metüs a jì, dles modalitês de gestiun, dla gestiun dla contabilité sciöch’inće dles formes dl decunt finanziar, vëgn stabilì dala aziënda tla cornisc di prinzips y di criters stabilis dala Junta provinziala por l’elaboraziun dl ordinamënt aziendal.Ćina che chësc regolamënt ne vëgn nia decretè, vel les desposiziuns contignides ti regolamënć de vigni aziënda.

Seziun VII
Bëgns y inventar
 delibera sentenza

Art. 18 (Bëgns imobii y mobii)

(1) Por le ademplimënt di compić istituzionai desponn l’aziënda de bëgns imobii y mobii partis sö insciö:

 1. bëgns imobii dla Provinzia destinà ala funziun di bojëgns dl Sorvisc sanitar provinzial, sciöch’inće bëgns imobii destinà a sorvisc sanitars, che é gnüs cumprà doprò dala Provinzia;
 2. bëgns mobii, bëgns mobii che mëss gnì portà ite ti registri publics, y aredamënć dla Provinzia o che é bele tla proprieté dla Provinzia cun destinaziun;
 3. bëgns imobii de proprieté di comuns o dles comunitês raionales, sciöch’inće bëgns mobii y aredamënć che é bele tla proprieté de chisc ënć cun destinaziun;
 4. bëgns mobii y aredamënć cumprà diretamënter dal’aziënda.

(2) L’aziënda se crüzia dles ativitês tecniches y aministratives che reverda la cumpra di bëgns preodüs dal coma 1, lëtra d), sciöch’inće tl ćiamp dles competënzes delegades dala Junta provinziala, dles ativitês tecnich-aministratives che reverda la costruziun, la restrotoraziun, la restauraziun y la manutenziun straordinara y ordinara di bëgns imobii preodüs dala lege de reordinamënt.

(3) I bëgns imobii preodüs dal coma 1, lëtra c), romagn tla proprieté di comuns o dles comunitês raionales y po gnì adorà debann dal’aziënda. La competënza di comuns y dles comunitês raionales por les operes y i laûrs che reverda i bëgns imobii nominà dessura, resta inant impé. I bëgns imobii nominà te chësc coma vëgn deslià dala destinaziun cun l’autorisaziun dla Junta provinziala, sc’ai ne n’é nia plü nezesciars por i fins dl Sorvisc sanitar provinzial.

(4) L’aziënda deliberëia implü l’anulamënt dla destinaziun di bëgns mobii y di aredamënć de süa proprieté, tan inant che chisc ne vëgn nia plü adorà por i fins dl Sorvisc sanitar provinzial.

Art. 19 (Libri d’inventar)

(1) I bëgns imobii y i bëgns mobii dl’aziënda vëgn scrić ite ti libri dl inventar, che contëgn düć i elemënć nezesciars por süa individuaziun prezisa.

(2) La Junta provinziala regolëia les modalitês d’istituziun, l’ajornamënt y la gestiun dl inventar di bëgns mobii, sciöch’inće dla tlassificaziun, dla valutaziun y dla venüda di bëgns, dl stat de conservaziun y dl amortamënt, sciöch’inće les funziuns y i compić di consegnatars.

Art. 20 (Azetaziun de donaziuns, arpejuns y legać)

(1) Les propostes de donaziun, arpejun y legać vëgn impröma ejaminà dai organns tecnics nominà dal diretur general; so arat é nezesciar por l’azetaziun y la registraziun tl inventar.

massimeDelibera N. 3919 del 13.09.1999 - Approvazione delle "direttive per l'amministrazione del patrimonio delle Aziende speciali Unità sanitarie locali" (modificata con deliberazione n. 4038 dell'8.11.2004 e con deliberazione n. 192 del 23.1.2006)

Seziun VIII
Ativité contratuala

Art. 21 (Regolamentaziun di contrać)

(1) Ai contrać passifs dl’aziënda ti va de regola danfora na indiziun de concurs, aladô dles modalitês preodüdes dala normativa comunitara, nazionala y provinziala. I contrać, plü avisa chi de forniziun de bëgns y de sorvisc de n valur dessot a chël stabilì dala normativa comunitara aladô dl dërt privat, indicades tl ordinamënt aziendal preodü dala lege de reordinamënt, vëgn apaltà o contratà diretamënter.

(2) I contrać mëss avëi termi y dorades sigüsc. Ai ne po dantadöt nia contignì tlausoles de arlungiamënt chît o de renovamënt chît. Ai po avëi na dorada desvalia en relaziun al oget y ales condiziuns dl marćé.

(3) Por le medemo oget ne pol nia gnì stlüt jö deplü contrać sc’al ne vëgn nia mostrè sö rajuns de nezescité o de conveniënza.

(4) Ti contrać ne ti pol nia gnì ćiarié sö al’aziënda cutes, che ti speta ala porsona privata che sotescrî le contrat, y gnanca la retüda di interesc o dles provijiuns a bëgn dla porsona privata che mëss instëssa paié danfora por stlüje jö le contrat.

(5) Ametüs é i paiamënć danfora, en relaziun ai bëgns y ai sorvisc o ales prestaziuns destrigades.

(6) Le contrat vëgn stlüt jö dal diretur general dl’aziënda o da n so deleghé te na forma publica o privata, aladô dles desposiziuns dl dërt comun o por ordinn scrit, tres n barat de corespondënza, aladô dl’usanza dl comerz.

(7) I contrać, i protocoi y dötes les atres ates dles aziëndes por chi che la lege scrî dant ch’ai vëgnes publicà, autenticà y ciafà tla forma aministrativa publica dal diretur aministratif o da n ater dirigënt aministratif, nominé cun deliberaziun dal diretur general.

Art. 22 7)

7)

I articui 22, 23, 24 y 25 é gnüs abrogà dal art. 11, coma 1, dla l.p. di 17 de jenà dl 2011, n. 1.

Art. 23 7)

7)

I articui 22, 23, 24 y 25 é gnüs abrogà dal art. 11, coma 1, dla l.p. di 17 de jenà dl 2011, n. 1.

Art. 24 7)

7)

I articui 22, 23, 24 y 25 é gnüs abrogà dal art. 11, coma 1, dla l.p. di 17 de jenà dl 2011, n. 1.

Art. 25 7)

7)

I articui 22, 23, 24 y 25 é gnüs abrogà dal art. 11, coma 1, dla l.p. di 17 de jenà dl 2011, n. 1.

Seziun IX
Normes transitores y finales

Art. 26 (Desposiziuns transitores y finales)

(1) Les desposiziuns de chësta lege che reverda la contabilité economich-patrimoniala, la contabilité analitica, le budget y la programaziun vëgn aplicades dal 1. de jenà 2002 inant.

(2) Tl caje ch’al manćes sides le cunt preventif, sides le cunt economich d’eserzize preodüs dal articul 16, coma 3, vel sciöche basa por i fins preodüs dala medema desposiziun les entrades dl titul I dl ultimo decunt finanziar aprovè.

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. A chi ch’al ti speta mëss la osservè y la fà osservè sciöche lege dla Provinzia.