In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Lege Provinziala di 16 de merz dl 2000, n. 81)
Normes per stravardé la cualità dl’aria

Visualizza documento intero
1)
Publicà tl Supl. n. 1 dl B.U. di 28 de merz 2000, n. 13.

NJONTA C) 26)
VALORES LIM Y NORMES TECNICHES (art. 3)

PERT I
Despusizions genereles

(1) Chësta njonta C stabilësc, tla Pert II, i valores lim d’emiscion per determiné la sustanzes de mpaziamënt, la prescrizions tecniches da apliché a n valguna sortes de mplanc, sciche nce la manieres d’esecuzion dla mesurazions periodiches d’autocuntrol. Per l’autra sortes de mplanc y d’autra sustanzes de mpaziamënt atmosferich, che ne ie nia stlutes ite tla Pert II de chësta njonta, ie i valores lim aplicabli definei dala njonta I tla pert V dl decret legislatif di 3 d’auril 2006, n. 152.

(2) La despusizions nunziedes tl coma 1 vën aplichedes pra l renuvamënt dl’autorisazion ala emiscions y ai mplanc apurvei aldò dl art. 4 dla lege provinziela di 16 de merz 2000, n. 8 a pië via dai prim de jené 2010.

(3)27)

(4) Per l’aplicazion dla normes nunziedes tl coma 1 vën de plu mplanc dl medemo damandënt y nluegei tl medemo luech cunscidrei n mplant sëul sce i ie destinei ala medema ativiteies, sce i à carateristiches tecniches y de costruzion semientes y sce les produj emiscions cun carateristiches chimich-fisiches omogenes. 28)

(5) L’Agenzia provinziela per l ambient possa stabilì valores lim d’emiscion plu basc de chëi dac sëura tl coma 1, sce l se mustrëssa dai dac dl proiet di mplanc sometui a apurvazion l risch de n superamënt di valores lim dla cualità dl’aria stabilii aldò dl articul 10 dla lege provinziela di 16 de merz 2000, n. 8 “Normes per la defendura dla cualità dl’aria”.

PERT II
Valores lim d’emiscion per cërta sortes de mplanc

Abreviazions

Lege – Lege provinziela di 16 de merz 2000, n. 8

Sustanza de mpaziamënt – sustanza che mpazia l’atmosfera musereda

CO – monossid de carbonium

CO2 – Anidrida carbonica

COT – Carbonium organich total

COJ – Cumposć organics julënc purtei a esprescion coche COT

NO2 – Biossid d’azot

NOx – Ossic d’azot purtei a esprescion coche NO2

O2 – Ossigenn liede tl’aria

O2% - Ossigenn de referimënt, o tenor volumetrich de ossigenn purtà a esprescion tl valor perzentuel dl volum d’emiscion

Stuep – stuep suspendù de ndut

Pt – Putënza termica numinela29) aldò dl pustom hh) dl articul 268 dl decret legislatif 152/2006

SO2 – Ossic de solper

SOx – Ossic de solper purtei a esprescion coche SO2

PCD/F – Diossines y furans

Tt – Temperatura dl termocunvetëur

GPL – gas lutrificà

Sezion A
Normes tecniches de carater generel

1. Manutenzion y defec dl mplant

 1. L gestëur/La gestëura muessa garantì che l mplant sibe for te n bon stat de manutenzion sibe per cie che reverda i sistems de spartizion sibe per cie che reverda la cualità dla combustion.
 2. Tl cajo de defet cun n superamënt puscibl di valores lim muessa l gestëur/la gestëura nen dé debota comunicazion al Ufize aria y fuera per represtiné l plu riesc puscibl la cundizions de funzionament normales. Sce chësc ne fossa nia puscibl muessa l gestëur/la gestëura fermé l mplant, ora che sce l vën dat despusizions defrëntes da pert dl’Agenzia provinziela per l ambient.

2. Mplanc termics de resserva

Cun mplant termich de resserva ntënden n mplant cun n’atività mëndra de 360 ëura te n ann.

3. Mesurazions fates tresora

I dac che vën muserei tresora muessa unì registrei sun n suport digitel aposta, i muessa unì tenii su per almanco 5 ani y vester azessibli sun dumanda di organs de verdia.

Sezion B
Mplanc de combustion

Per i mplanc de combustion nunziei tl articul 7 dla lege, cun na putënza termica numinela29) mëndra de 50 MW, vëniel aplicà i valores lim y la despusizions repurtedes pra i ponc da 4 a 13 de chësta Sezion.

I mplanc de postcombustion ne toca tlo nia leprò.

4. Mplanc termics alimentei cun lënia

Combustibli lascei pro

I combustibli nunziei tl articul 8, coma 1, pustom c) y coma 5 dla lege sota la cundizions stabilides iló.

Mesurazions fates tresora

 1. Temperatura di fums japé dl ciamin
 2. CO2 o O2
 3. CO mé per mplanc cun Pt ≥ 3 MW

 

 

Valores lim [mg/Nm³; O2% = 11]

 

Putënza termica numinela (Pt) 29)

Sustanza de mpaziamënt

≥ 1 < 3 MW

≥ 3 < 20 MW

≥ 20 MW

Stuep

100

30

20

COT

50

30

10

NOx

500

300

200

CO

250

150

100

Mesurazions periodiches d’autocuntrol

Duta la sustanzes de mpaziamënt muessa unì museredes almanco n iede al ann

5. Mplanc termics alimentei cun restanzes vegeteles solides

Combustibli lascei pro

I combustibli nunziei tl articul 8, coma 6 dla lege, restan mpe che l combustibl possa mé vester tratà mecanicamënter. Oradechël possa i combustibli derivei da restanzes de laurazion mé unì adurvei tl’aziendes te chëles che l vën fat chësta laurazion.

Mesurazions fates tresora

 1. Temperatures di fums japé dl ciamin
 2. CO2 o O2
 3. CO
 4. COT mé per mplanc cun Pt ≥ 6 MW

 

Valores lim [mg/Nm³; O2% = 11]

 

Putënza termica numinela (Pt) 29)

Sustanza de mpaziamënt

0,5 < 3 MW

3 MW

Stuep

30

20

COT

50

10

NOx

500

200

CO

250

100

SOx

200

200

Mesurazions periodiches d’autocuntrol

Duta la sustanzes de mpaziamënt muessa unì museredes almanco n iede al ann.

6. Mplanc termics alimentei cun combustibli lutri de pruvenienza fossila

Combustibli lascei pro

I combustibli nunziei pra l articul 8, coma 1, pustom b) dla lege sota la cundizions stabilides iló.

Mesurazions fates tresora

Ti mplanc cun Pt ≥ 6 MW ora che i mplanc de resserva:

 • - Temperatura di fums japé dl ciamin
 • - CO

Valores lim [mg/Nm³; O2% = 3]

 

Putënza termica numinela (Pt) ≥ 1 MW 29)

Sustanza de mpaziamënt

Tt nchin a 110° C

Tt sëura i 110° C

Stuep

50

50

NOx

180

250

CO

80

80

Mesurazions periodiches d’autocuntrol

NOx y CO muessa unì muserei almanco n iede al ann. Per i mplanc de resserva muessi unì muserei uni 3 ani.

7. Mplanc termics alimentei cun uele combustibl o uele vegetel

Combustibli lascei pro

I combustibli nunziei tl articul 8, coma 1, pustom d), e) y f) dla lege. I uelesc vegetei possa mé unì tratei mecanicamënter y a pië via dai 5 de dezëmber 2010 muessel unì respetà i criteres de sustenibltà per i licuic biologics dla diretiva 2009/28/CE.

Mesurazions fates tresora

Ti mplanc cun Pt > 1 MW ora che i mplanc de resserva:

 • - CO
 • - NOx mé per mplanc cun Pt ≥ 3 MW

Valores lim [mg/Nm³; O2% = 3]

 

Sustanza de mpaziamënt

Putënza termica numinela 29 (Pt) ≥ 0,3 MW)

Stuep

50

NOx

350

CO

80

Mesurazions periodiches d’autocuntrol

Duta la sustanzes de mpaziamënt almanco n iede al ann.

I mplanc de resserva uni 3 ani.

8. Mplanc termics alimentei cun combustibli gasëusc

Combustibli lascei pro

I combustibli nunziei tl articul 8, coma 1, pustom a) dla lege, ora che i gasc biologics, i gasc de rafineries y petrolchimics, i gasc d’autfurnel, de cokeria y d’aceleria.

Mesurazions fates tresora

Ti mplanc cun putënza numinela ≥ 6 MW, ora che i mplanc de resserva:

 1. Temperatura di fums japé de ciamin
 2. CO

 

Valores lim [mg/Nm³; O2% = 3]

 

Putënza termica numinela29 (Pt) ≥ 3 MW)

Sustanza de mpaziamënt

Tt nchin a 110° C

Tt sëura i 110° C

NOx

180

200

CO

80

80

Mesurazions d’autocuntrol

Duta la sustanzes de mpaziamënt muessa unì museredes almanco 1 n iede al ann. Pra i mplanc de resserva muesseles unì museredes uni 3 ani.

9. Motores fisc a combustion nterna alimentei cun combustibli lutri.

Combustibli lascei pro

I combustibli nunziei tl articul 8, coma 1, pustoms b) y d) dla lege. I uelesc vegetei possa mé unì tratei mecanicamënter y muessa respeté i criteres de sustenibltà per i ciarburanc biologics nunziei tla diretiva 2009/28/CE.

Mesurazions fates tresora

 1. CO mé per mplanc cun Pt ≥ 1 MW
 2. NOx mé per mplanc cun Pt ≥ 3 MW

 

Valores lim [mg/Nm³; O2% = 5]

 

Putënza termica numinela (Pt)

Sustanza de mpaziamënt

< 0,3 MW

≥ 0,3 < 3 MW

≥ 3 MW (1)

Stuep

100

50

20

NOx

2000

1000

500

CO

650

650

300

(1)Dai prim de jené 2015 vëniel aplicà chisc valores lim nce ai mplanc per chëi che l ie unit mandà ite na dumanda de cunzescion de frabiché dan l prim de jené 2010.

L ne vën nia aplicà valores lim a grupes eletrogenes d’emergënza y a d’autri motores fisc d’emergënza.

Mesurazions periodiches d’autocuntrol

Ti mplanc cun Pt ≥ 0,3 MW, unfat canche l ie unit fat la dumanda de cunzescion de frabiché, muessa la sustanzes de mpaziamënt unì museredes almanco un n iede al ann. Ti mplanc de resserva vën chësta sustanzes de mpaziamënt museredes uni 3 ani. 30)

10. Motores fisc a combustion nterna alimentei cun combustibli gasëusc.

Combustibli lascei pro

I combustibli nunziei tl articul 8, coma 1, pustom a) dla lege, ora che i gasc biologics, i gasc de rafineries y petrolchimics, i gasc d’autfurnel, de cokeria y d’aceleria.

Mesurazions fates tresora

 1. CO y NOx mé per mplanc cun Pt ≥ 3 MW

 

Valores lim [mg/Nm³; O2% = 5]

 

Putënza termica numinela (Pt)

Sustanza de mpaziamënt

< 0,5 MW

≥ 0,5 < 3 MW

≥ 3 MW

NOx

1000

500

400

CO

650

650

300

L ne vën nia aplicà valores lim a grupes eletrogenes d’emergënza y a d’autri motores fisc d’emergënza.

Mesurazions periodiches d’autocuntrol

Ti mplanc cun Pt ≥ 0,5 MW, CO y NOx muessel unì fat la mesurazions de duta la sustanzes de mpaziamënt almanco un n iede al ann. Ti mplanc de resserva vën chëstes museredes uni 3 ani.

11. Motores fisc a combustion nterna alimentei cun gas de sarëinamënt.

Combustibli lascei pro

L combustibl nunzià tl articul 8, coma 1, pustom a) dla lege y costituì da na mescedanza de gasc che se porta pro dala lutranzes che cunfluësc ti mplanc de sarëinamënt liei ala rë publica d’abineda dl’eghes de desćëria.

Mesurazions fates tresora

 1. CO mé per mplanc cun Pt ≥ 1 MW
 2. NOx mé per mplanc cun Pt ≥ 3 MW

 

Valores lim [mg/Nm³; O2% = 5]

 

Putënza termica numinela (Pt) 29)

Sustanza de mpaziamënt

< 3 MW

≥ 3 MW

COT

150

100

NOx

500

450

CO

800

650

HCI

10

10

Mesurazions periodiches d’autocuntrol

I mplanc cun Pt ≥ 1 MW, duta la sustanzes de mpaziamënt almanco un n iede al ann.

12. Mplanc de combustion alimentei cun combustibli che ne vën nia dant ti paragrafs da dant

Per i mplanc che funzionea cun combustibli autorisei aldò dl articul 8, coma 9 dla lege vel la despusizions stabilides dal’Agenzia provinziela per l ambient pra l’apurvazion dl proiet o tl mumënt dl’autorisazion ala emiscions.

13. Normes genereles che reverda l arbassamënt dla emiscions de CO2 dai mplanc de combustion

 1. I mplanc de combustion cun putënza termica numinela 29) ≥ 0,3 MW destinei ala produzion de energia eletrica da mëter tla rë muessa vester de na mesura che la putënza termica mascima che vën svilupeda da d’ëi ntan l tëmp mascim d’assorbimënt de ciaut vënie adurveda defin dai njins de ndroa. 31)
 2. Cie che ie scrit dant pra l pustom a) ne vën nia aplicà per mplanc alimentei cun biogas.

SEZION C
Mplanc d’aspirazion y spartizion de stueps

14. Mplanc per la produzion o la dlegheda de mescedanzes metudes adum da bitums o teres y prodoc minerei

Combustibli lascei pro

L vën lascià pro l’adurvanza di combustibli nunziei pra l articul 8, coma 1, pustoms a), b), d) y e) dla lege.

 

Valores lim [mg/Nm³; O2% = 17]

 

Sustanza de mpaziamënt

Valor lim

Stuep

20 mg/Nm³

COT

50 mg/Nm³

SOx

400 mg/Nm³

L lim per i SOx vën ratà respetà sce i mplanc vën alimentei cun metan o GPL.

Mesurazions periodiches d’autocuntrol

Duta la sustanzes de mpaziamënt, ora che chëles de mplanc alimentei dal SOx, muessa unì museredes almanco n iede al ann.

15. Mplanc per la laurazion de prodoc minerei

 1. Te uni fasa de laurazion, trasport, cëria y desćëria muessel unì adotà duta la mesures tecnicamënter atuables per schivé la emiscion de stueps.
 2. L’aria d’aspirazion o l’aria adurveda per i lëures de ciariamënt muessa unì neteda.
 3. Valor lim de’emiscion (stuep): 30 mg/Nm³.

16. Mplanc d’aspirazion dla emiscions da ativiteies de bulimënt, tai y laurazion di mitei

 1. La emiscions difuses muessa unì arbassedes al minim tres sistems d’aspirazion adatei. L volum aspirà pra uni pont d’aspirazion ne daussa de norma nia vester plu bas che 2.000 m³/h.
 2. Valor lim d’emiscion (stuep): 30 mg/Nm³.

17. Mplanc per la laurazion dl lën y dla materies plastiches

 1. Per garantì na captazion efizienta di stueps, dla paia y dla planadices che se svilupea ntan la laurazions muessel vester garantì te uni cundota d’aspirazion n slune d’aspirazion de almanco 20 m/s, ntan che la purteda dl’aria muessa unì musereda aldò dla ndroa mascima cuntemporera dla mascins. Pra la linies d’aspirazion cun na cuntemporaneità mëndra dl 100% muessel unì aplicà sistems de giaurida automatica dla stlujures dla cundotes.
 2. I mplanc d’aspirazion muessa jì n funzion canche la mascins de laurazion vën mpiedes.
 3. I mplanc de filtrazion muessa avëi n sistem automatich de netamënt di filtri.
 4. L slune dl passaje dl’aria tres la spersa dl filter ne daussa nia vester majer de 2,5 m/min.
 5. Valor lim d’emiscion (stuep): 10 mg/Nm³

18. Mplanc de laurazion de blava y prodoc ala semea

 1. Te uni fasa de laurazion, trasport, ciarieda y desćiarieda muessel unì adotà duta la mesures tecnicamenter atuables per mpedì l’emiscion difusa de stueps.
 2. L’aria d’aspirazion o l’aria adurveda per i lëures de ciariamënt muessa unì filtreda te na maniera adateda.
 3. Valor lim d’emiscion (stuep): 10 mg/Nm³

SEZION D
Emiscions de stuep da ativiteies de produzion, laurazion, manipulazion, trasport, deposit,ciarieda y desćiarieda de materiai da stuep

19. Cantieres de frabica

Nchin che l vën dat ora la diretives nunziedes tl coma 2 dl articul 14 dla lege per l’ativiteies dejëutes ti cantieres de frabica vëniel aplicà la despusizions nunziedes pra i ponc 20 y 21 tlo dedò nunziei.

20. Produzion, laurazion, manipulazion, trasport, ciarieda y desćiarieda de materiai stuepënc.

 1. La mascins y i sistems nuzei per la produzion y la laurazion de materiai stuepënc muessa vester ncapsulei, o avëi da garat njins de spartizion di stueps unfat efizienc. De chësta categoria fej p.ej. pert chësta ativiteies: frantumazion, cerduda, mescedamënt, rezitlaje, peletisazion, brichetazion y nsci inant.
 2. Per l trasferimënt de materiai stuepënc muessen se nuzé de sistems stluc. Sce chësc ne fossa nia puscibl o sce l fossa mé n pert puscibl muessa la emiscions de stuep unì abinedes adum te n sistem de spartizion di stueps adatà.
 3. Per l ciariamënt y l desćeriamënt de prodoc stuepënc muessel uní nstalà mplanc d’aspirazion y spartizion te chësta lueges:
 1. pra i ponc fisc, ulache l material vën tëut ora, trasferì, destacà cun fëurces, pacheres, njins de trasport;
 2. pra la sbucedes de roles de tumeda di njins de ciariamënt;
 3. pra i canai de desćëria per veicui sun streda o scina;
 4. pra i njins d’aspirazion.
 1. Sce l ne ie nia puscibl tl’atività de muvimënt di materiai stuepënc abiné adum la emiscions che cuntën stueps, muessen se cruzië che chësta despusizions tecnich-urganisatives vënie aplichedes:
 1. mantenì, sce puscibl a na maniera automatica, n’autëza de tumeda adecuata;
 2. tla roles de desćëria muessa l slune dl material traspurtà unì mantenì al minim, p.ej tres defletëures.
 1. Tl ciariamënt de materiai stuepënc te cuntenidëures de trasport stluc muessa l’aria de spustamënt unì pieda su y purteda te n mplant de spartizion dl stuep.
 2. La curidures dla stredes sun chëles che i mesuns de trasport furnea muessa vester nsci che les ne gauje deguna emiscions de stuep.
 3. L valor lim d’emiscion per i mplanc de spartizion ie de 30 mg/Nm³ de stuep.

21. Deposit de materiai stuepënc

Per l nmagasinamënt de materiai stuepënc muessel unì tëut n cunscidrazion chësta mesures:

 1. -  deposit te silos;
 2. -  curidura sainsom y sun duta la pertes dl grum di materiai slëufs;
 3. -  curidura dla spersa, p.ej. cun plohes o chëutres de ierba;
 4. -  costruzion de tieramënc curìi de vërt, plantajons y rëms fërmavënt;
 5. -  se cruzië che l sibe for n cër livel de tume sun la sperses.

Sezion E
Mplanc y ativiteies cun emiscions COJ

22. Lims de cunsum de solvënc

 1. Per l’ativiteies cun n cunsum de solvënc al ann plu aut di lims repurtei tla tabela tlo dessot velel la despusizions tecniches definedes dal articul 275 dl decret legislatif di 3 d’auril 2006, n. 152:

 

Sort d’atività

Lim [t/a]

Netamënt chimich te mplanc a cërtl stlut

deguna

Netamënt de sperses

1

Curidura de mitei, plastica, stofs, tiejadures, folies, papier, fil da fé su

5

Aplicazion de coles

5

Curidura de cuiam, estrazion y rafinazion de uele vegetel o gras de tieres

10

Curidura dl lën

15

Atività de stampa

15

D’autra ativiteies cun adurvanza de solvënc

15

 

 1. Per l’ativiteies cun n cunsum de solvënc plu bas di lims nunziei pra l pustom a) muessel unì adurvà, sce tecnicamënter puscibl, prodoc cun n cuntenut bas de solvënt y sistems d’aplicazion di prodoc scialdi efizienc.
 2. Sce l’atività nunzieda pra i pustoms a) y b) gauja puc te raions d’abitazion possel unì scrit dant n mplant de filtrazion adatà per arbassé la emiscions de COJ.
 3. La prescrizions nunziedes pra i ponc 23, 24 y 25 vën aplichedes unfat sce i lims nunziei pra l pustom a) ie unic superei.

23. Lacadura a spriz manuel

 1. L’ativiteies de lacadura y de suiamënt muessa unì fates te locai o cabines aposta, stluc ora ie mé lëures de realisazion y manutenzion de frabiches y mplanc che n ne possa nia tò adalerch.
 2. Ti locai y tla cabines de lacadura o suiamënt muessel vester garantì n flus d’aria de rentegrazion adecuat y na deprescion lesiera. La purteda dl’aria muessa vester aldò dla dimenscion di prodoc da laché y de norma ne daussela nia vester mëndra de 8.000 m³/h. L slune dl flus dl’aria, muserà dlongia l parëi d’aspirazion ne daussa nia vester mënder de 0,4 m/s y tl cajo d’aspirazion a fonz de 0,2 m/s.
 3. L’aria aspireda muessa unì abineda adum te n mplant de spartizion aposta.
 4. L valor lim ntan la fases d’aplicazion dla curidura ie de 3 mg/Nm³ de stuep.
 5. L valor lim d’emiscion ntan la fases de suiamënt ie de 50 mg/Nm³ de COT.

24. Lacadura a spriz manuel de carosseries de veicui

 1. Canche l vën sprizà autoveicui y remorcs daussel mé unì adurvà prodoc che ie ti lims stabilii dal decret legislatif di 27 de merz 2006, n. 161 “Atuazion dla diretiva 2004/42/CE per la limitazion dla emiscions de cumposć organics julënc che vën dala ndroa de solvënc te vel’ forbes y lacs, sciche nce te prodoc per la carosseria”.
 2. Ora de chël che ie udù danora tl pont 23, pustom a), c), d) y e) ne daussa tla cabines de lacadura la purteda dl’aria de norma nia vester mëndra de 15.000 m³/h y l slune dl flus dl’aria, muserà te uni pont dla rë d’aspirazion ne daussa nia vester mënder che 0,2 m/s.

25. Lacadura n seria

Ora de cie che ie udù danora pra i ponc 23 y 24, ie l valor lim per la lacadura n seria, purtà a esprescion te gram de solvënt per meter cuadrat de spersa lacheda, de 40 g/m².

26. Netamënt chimich de stofs y cuiam

 1. I mplanc per l netamënt chimich de stofs y cuiam daussa mé funzioné a cërtl stlut.
 2. I mplanc muessa avëi na emiscion plu bassa de 20 grams de solvënt per uni chilogram de prodot nët y suià.

Sezion F
Mplanc y ativiteies defrëntes

27. Brujé y cunbrujé refudam

 1. A chësta ativiteies y a chisc mplanc vëniel aplicà la despusizions nunziedes tl decret legislatif di 11 de mei 2005, n. 133 “Atuazion dla diretiva 2000/76/CE, tla materia de brujamënt de refudam.”
 2. La brujadoies sperimenteles de refudam muessa unì ntegredes tl cuntest de n proiet de nrescida metù a jì da n ënt universiter o un parificà a chësc y vester autorisedes dal’Agenzia provinziela per l ambient. Te chisc mplanc ne daussel nia unì tratà plu che 50 tones de refudam al ann.

28. Crematoresc

Combustibli lascei pro

L vën lascià pro l’adurvanza di combustibli nunziei pra l articul 8, coma 1, pustom a) dla lege.

 

Valores lim [mg/Nm³; O2% = 11]

 

Sustanza de mpaziamënt

Valor lim

Stuep

10 mg/Nm³

COT

20 mg/Nm³

CO

50 mg/Nm³

Mesurazions periodiches d’autocuntrol

Duta la sustanzes de mpaziamënt muessa unì museredes almanco un n iede al ann.

29. Sfumieda de prodoc alimenteres

 1. Cun n flus de massa majer che 0,05 kg/h ie l valor lim (COT) medemo a 50 mg/Nm³
 2. Per i mplanc nluegei te zëntri abitei vën l valor lim aplicà a pië via da n flus de massa majera che 0,02 kg/h.
 3. I mplanc cun na putenzialità de produzion majera che 300 kg/al di muessa unì sometui a mesurazions d’autocuntrol almanco un n iede al ann, ora che sce l ie despusizions defrëntes stabilides dal’Agenzia provinziela per l ambient.

30. Arestida de café y d’autri prodoc

 1. Valor lim d’emiscion (COT): 50 mg/Nm³.
 2. I mplanc cun na putenzialità de produzion majera che 50 kg/al di muessa unì sometui a mesurazions d’autocuntrol almanco n iede al ann, ora che sce l ie despusizions defrëntes stabilides dal’Agenzia provinziela per l ambient.

31. Mplanc y ativiteies che tofa dassënn

Restan mpé la despusizions nunziedes tl articul 15 dla lege possa la frabica de chësta sort de mplanc o l scumenciamënt de chësta sort d’ativiteies mé unì a se l dé te lueges dalonc almanco 300 m dal nridlamënt abitatif plu daujin. Chësta distanza possa unì smendrida tl cajo che l gestëur/la gestëura tole pruvedimënc adatei per schivé l se spander ora de tofs te uni cundizion d’eserzize y uni fasa de laurazion.

 

26)
La njonta C ie unida sostituida nsci dala delibera dla Jonta provinziela di 7 de setëmber 2009, n. 2237.
27)
L pont 3 dla Pert I dla njonta C ie abrogà dala delibera dla Jonta provinziela di 28 de merz 2011, n. 505.
28)
L pont 4 dla Pert I dla njonta C ie unit sostituì nsci dala delibera dla Jonta provinziela di 13 de setëmber 2010, n. 1508.
29)
Cun la delibera dla Jonta provinziela di 8 de fauré 2010, n. 239 ie l term tla rujeneda tudëscia “Thermische Nennleistung” unida sostituida cun l term “Feuerungswärmeleistung”.
30)
L pont 9, Pert II, sezion B ie n iede unit sostituì dala delibera dla Jonta provinziela di 8 de fauré 2010 , n. 239 pona dala delibera dla Jonta provinziela di 13 de setëmber 2010, n. 1508 y ala fin dala delibera di 28 de merz 2011, n. 505.
31)
L pustom a) dla njonta C, Pert II, sezion B ie unit mudà nsci dala delibera dla Jonta provinziela di 13 de setëmber 2010, n. 1508.