In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Lege Provinziala di 16 de merz dl 2000, n. 81)
Normes per stravardé la cualità dl’aria

Visualizza documento intero
1)
Publicà tl Supl. n. 1 dl B.U. di 28 de merz 2000, n. 13.

NJONTA B 22)
Autorisazion generela ala emiscions (art. 5, coma 1)

PERT I
Mplanc y ativiteies cun emiscions limitedes

Chisc mplanc vën ratei autorisei sce i respetea la prescrizions dl proiet y a cundizion che l gestëur/la gestëura dl mplant mande ite almanco 15 dis dan la jita n funzion de chisc mplanc la comunicazion dl scumenciamënt dl’atività sun n formuler aposta dl’Agenzia provinziela per l ambient.

 • • Bulidura o tai al plasma de ogec y sperses metaliches cun l aiut de mascins o cun almanco trëi pustazions da bulì a man.
  • - valor lim emiscion stueps: 30 mg/m³
 • • Tiscelaries, sies y d’autra ativiteies miredes ala produzion de mubilia, ogec, mpacamënc y d’autri prodoc a basa de lën cun mplanc d’aspirazion de nia plu che 10.000 m³/h.
  • - valor lim emiscion stueps: 30 mg/m³
 • • Motores fisc a combustion nterna alimentei cun gas de lënia cun na putënza termica numinela de plu che 0,3 MW y i mplanc relatifs de gasificazion de lën. 25)

PERT II
Mplanc y ativiteies cun emiscions difuses

Chisc mplanc vën ratei autorisei a na maniera generela sce i respetea la prescrizions dl proiet.

 1. Mplanc de ventilazion te garajes cun na lerch de plu che 300 lueges, tl lim de si eserzize reguler d’espulscion de fums gaujei dai motores di autoveicui.
 2. Mplanc de ventilazion de tuniei, tl lim de si eserzize reguler d’espulscion di fums gaujei dai motores di autoveicui.
 3. Nfrastrutures nueves per la stredes de na lunghëza de plu che 2 km y cun na capazità preududa majera de 3 milions de veicui al ann.
 4. Mplanc fisc de frantumazion de materiai inerc y d’autri mplanc fisc per la laurazion de materiai stuepënc.
22)
La njontes A y B ie unides sostituides nsci dala delibera dla Jonta provinziela di 24 de nuvëmber 2008, n. 4440.
25)
L terzo paragraf dla Pert I dla njonta B ie unit njuntà dala delibera dla Jonta provinziela di 16 d’auril 2012, n. 580; l vel per i mplanc per chëi che la dumanda de cunzescion de frabiché vën presenteda do la publicazion dla deliberazion.