In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Lege Provinziala di 16 de merz dl 2000, n. 81)
Normes per stravardé la cualità dl’aria

Visualizza documento intero
1)
Publicà tl Supl. n. 1 dl B.U. di 28 de merz 2000, n. 13.

NJONTA A 22)
Autorisazion urdenera ala emiscions (art. 5, coma 1)

Mplanc y ativiteies cun de gran emiscions de sustanzes de mpaziamënt dl’atmosfera

 1. Mplanc de combustion
  1. Mplanc termics alimentei cun gas metan y GPL cun na putënza termica numinela de plu che 3 MW;
  2. Mplanc termics alimentei cun gasuele, biomassa o biodiesel cun na putënza termica numinela de plu che 1 MW;
  3. Mplanc de combustion alimentei cun uele combustibl o a biogas cun na putënza termica numinela de plu che 0,3 MW;
  4. Motores fisc a combustion nterna cun na putënza termica numinela de plu che 0,3 MW ora che i agregac de strom d’emergënza; 23)
  5. Motores fisc de combustion nterna alimentei cun gas de lënia cun na putënza termica numinela de plu che 0,3 MW y i mplanc relatifs de gasificazion de lën. 24)
 2. Laurazion de mitei
  1. Mplanc de arestida o sintetisazion de minerei metalics
  2. Dlegadoies de mitei
  3. Mplanc per l tratamënt de sperses de mitei tres pruzesc eletrolitics o chimics
  4. Tumpra de mitei cun n cunsum de uele al dì de 0,5 kg
  5. Dlegheda a prescion cun adurvanza de mitei y liadures
 3. Laurazion de minerei
  1. Mplanc per la produzion de prodoc de ceramica (plates de tët, ziedli, plates de fonz, porzelanes y nsci inant) tres cueta o cun pruzedures ndustrieles de suiamënt.
  2. Mplanc per la produzion de peton y d’autri materiai de costruzion ora che chëi depusitei temporermënter ti cantieres de frabica.
  3. Mplanc per la produzion de zement, peton y ghips.
 4. Laurazion dl lën y dla plastica
  1. Tiscelaries, sies y d’autra ativiteies miredes ala produzion de mubilia, ogec, mpacamënc y d’autri prodoc a basa de lën cun mplanc d’aspirazion de plu che 10.000 m³/h.
  2. Produzion y laurazion de ogec de plastica.
 5. Laurazions chimiches
  1. Ndustria chimica y farmazeutica o mireda ala produzion de prodoc fitosaniteres y de cautamënt
  2. Produzion de prodoc de fibres de scipa
  3. Produzion y laurazion de articui de gumi
  4. Produzion de polimeres, coles, forbes, laches, cëires, tintes y prodoc semienc
  5. Produzion de jiefes y sustanzes de netamënt sintetiches per la igena y la profemeria cun na produzion al dì de plu che 50 kg.
 6. Gestion dl refudam
  1. Mplanc de smaltimënt o tratamënt dl refudam
  2. Mplanc de cumpostamënt o de fermentazion dl refudam (tratamënt biologich)
  3. Mplanc de sarëinamënt dl’eghes
  4. Mplanc de laurazion dl refudam da alimenteres
  5. Mplanc de combustion cun na putënza termica numinela de plu che 0,3 MW che se nuza de prodoc che vën dala ativiteies nunziedes de sëura.
 7. Ativieteies de lacadura y de stratificazion
  1. Atività d’aplicazion de laches y d’autra curidures
  2. Veicui o d’autra mascins mubiles
  3. Sperses de mitel y de scipa
  4. Sperses de lën y de plastica
  5. Sperses de stof, de papier y folies
  6. Cuiam
  7. Adurvanza de coles y d’autra curidures adesives
  8. Netamënt de sperses cun adurvanza de solvënc
  9. Tipografies, litografies, serigrafies cun adurvanza de tintes, laches y d’autri prodoc che cuntën solvënc
  10. Curidura de firtrac
  11. Mpreniazion dl lën
 8. Ndustria alimentera y de vejeladura
  1. Produzion de pan, conditories y mprejes ala semea cun na ndroa de farina de plu che 300 kg
  2. Arestaries de café y arestaries de d’autri prodoc cun na produzion de plu che 50 kg al di.
  3. Laurazion y cunservazion de maiadives (versura, verdura, cërn y nsci inant) ora che la dlaceda y la refrigerazion cun na produzion o n’adurvanza de materies primes de plu che 300 kg/g
  4. Mplanc de sfumieda ndustriei y artejanei
  5. Majenamënt de blava y prodoc semienc cun na produzion de plu che 500 kg al di
 9. D’autra ativiteies
  1. Produzion de papier y prodoc de carton
  2. Mplanc per la produzion o la dlegheda de mescedanzes metudes adum da bitums o ter y prodoc minerei, stluc ite i mplanc per la preparazion de materiai per la costruzion de stredes
  3. Crematoresc
22)
La njontes A y B ie unides sostituides nsci dala delibera dla Jonta provinziela di 24 de nuvëmber 2008, n. 4440.
23)
La cuarta rissa dl prim pont ie n iede unida mudeda dala delibera dla Jonta provinziela di 8 de fauré 2010, n. 239 y pona dala delibera dla Jonta provinziela di 13 de setëmber 2010, n. 1508.
24)
L cuinto paragraf dl pont 1 dla njonta A ie unida njunteda dala delibera dla Jonta provinziela di 16 d’auril 2012, n. 580; l vel per i mplanc per chëi che la dumanda de cunzescion de frabiché vën presenteda do la publicazion dla deliberazion.