In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Lege Provinziala di 16 de merz dl 2000, n. 81)
Normes per stravardé la cualità dl’aria

Visualizza documento intero
1)
Publicà tl Supl. n. 1 dl B.U. di 28 de merz 2000, n. 13.

Art. 18 (Verdia)

(1) La verdia sun l’aplicazion de chësta lege ti spieta ai funzioneres dl’Agenzia provinziela per l ambient 4) che ie autorisei a chësc. Per cie che ie udù danora dala pertes II, III y IV de chësta lege ti spieta la verdia nce ai organns de cuntrol di chemuns. Per la pruibizions nunziedes tl articul 13 ti spieta la verdia nce ai organns de cuntrol dla Repartizion cumpetënta per i bosc y al corp di studafuech de prufescion.

(2) I funzioneres nciariei di cuntroi ie liedesc d’azeder a duta la lueges, te chëles che i à da fé cuntroi.

(3) Sce l vën cunstatà pra i cuntroi che i valores lim metui dant dala lege ie unic superei, scrij l’Agenzia provinziela per l ambient 4) dant la mesures, che ie da tò te n tëmp de al plu 90 dis, acioche i valores vënie arbassei a na moda che i ne supereie nia i lims scric dant dala lege.

(4) Sce i valores lim vën, dò la destumeda dl tëmp stabilì tl coma 3, for mo superei, muessa l mplant unì fermà.

(5) Contra la prescrizions dl’Agenzia provinziela per l ambient 4) possel, tl tëmp de 30 dis, unì fat recurs pra la cumiscion ambientela 5) aldò dl articul 12 dla lege provinziela di 24 de lugio 1998, n. 7, y mudazions suzessives.

4)
Cun l articul 10, coma 3, dla lege provinziela dl 8 d’auril 2004, n. 1, ie l’esprescion uriginela “Agenzia provinziela per la prutezion dl ambient y la defendura dl lëur” unida sostituida dal’esprescion “Agenzia provinziela per l ambient”.
5)
L art. 34 dla L.P. di 5 d’auril 2007, n. 2 à sostituì la esprescion “cumiscion per la VFA” cun la esprescion “cumiscion ambientela”.