In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

c) Lege provinziala di 29 de jügn dl 2000, n. 121)
Autonomia dles scores

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. n. 2 al B. O. di 11 de messè dl 2000, n. 29.

Art. 14 (Coordinamënt dles competënzes)

(1) I organns colegiai dla scora garantësc l’efiziënza dl’autonomia dles scores tl cheder dles normes che regolëia les competënzes y la composiziun.

(2) La direturia o le diretur dla scora eserzitëia les funziuns dades dant tl articul 13 tl respet dles competënzes di organns colegiai.

(3) Le personal insegnant é inćiarié y responsabl dla proietaziun y dl’atuaziun dl prozès dl insigné y dl imparè.

(4) La porsona che é responsabla dl’aministraziun surantol les funziuns de coordinamënt di sorvisc de secretariat, de contabilité y di sorvisc ausiliars tl cheder dl’unité de conduziun che ti speta ala direturia o al diretur dla scora.

(5) I profii profescionai dl personal nia insegnant y les cualificaziuns relatives vëgn definides danü por i adatè ales nezescitês dles scores autonomes. Inće cun scomenciadies autonomes contribuësc les scores ala formaziun culturala y profescionala spezifica de so personal.

(6) Le personal dla scora, i geniturs, les studëntes y i studënć tol pert al’atuaziun y al svilup dl’autonomia tl cheder dles responsabilitês respetives.