In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

c) Lege provinziala di 27 d’aurì 1995, n. 91)2)
Istituziun dl register anagrafich provinzial dl bestiam y dles aziëndes de zidlamënt y desposiziuns de prescia tl setur dl’agricoltöra

1)
Publicada tl B.O. di 16 de mà 1995, n. 24.
2)
Regolamënt d’esecuziun: ćiara D.P.P. di 16 de mà dl 2012, n. 16.

SEZIUN I
Istituziun dl register anagrafich provinzial dl bestiam y dles aziëndes de zidlamënt

Art. 1 (Istituziun dl register anagrafich)

(1) Pro le Sorvisc veterinar dla Provinzia vëgnel metü sö le register anagrafich provinzial dl bestiam. Chilò vëgnel registré y descrit i armënć, les bisces, les ćioures y i porcì sciöche inće les aziëndes de zidlamënt relatives che é te Südtirol. Chësc vëgn fat por realisé n sistem de identificaziun y de registraziun cun chël che al é meso da apliché puntualmënter tl raiun provinzial intervënć tl ćiamp veterinar, dl zidlamënt de bestiam y dl’economia dl lat. 3)

(1/bis) Por i ćiavai vëgnel istituì n register anagrafich pro le Sorvisc veterinar dla Provinzia en analogia al register anagrafich di ćians, sciöche preodü dal articul 4, dl’acordanza di 6 de forà 2003 danter le Minister dla Sanité, les Regiuns y les Provinzies autonomes de Trënt y Balsan, tl ćiamp dl bëgnester di tiers da ćiasa y dla “pet-therapy”, publicada tla Gasëta Ofiziala dla Republica, seria generala di 3 de merz 2003, n. 51. 4)

(2) Por tignì le register anagrafich nominé tl coma 1 ti surandà la Provinzia autonoma de Balsan al’Assoziaziun dles organisaziuns de zidlamënt di tiers de Südtirol, nominada da chilò inant ma plü Assoziaziun, l’identificaziun, la registraziun y l’emisciun di documënć d’identificaziun ofizai dl bestiam odüs danfora dales normes comunitares varëntes te chësta materia. Tl eserzize de chëstes ativitês se tëgn l’Assoziaziun ales desposiziuns dades dal diretur dl Sorvisc veterinar dla Provinzia. 5)

(3) Por l’esecuziun dl articul 1, coma 37, dla lege di 28 de merz 1997, n. 81, colaborëia le sorvisc veterinar dles aziëndes speziales unitês sanitares ala gestiun dl register anagrafich nominé tl coma 1, se tignin ales indicaziuns dades dal diretur dl Sorvisc veterinar dla Provinzia. 6)

3)
Le coma 1 é gnü remplazè dal art. 32 dla l.p. di 28 de lugio 2003, n. 12.
4)
Le coma 1/bis é gnü injuntè dal art. 32 dla l.p. di 28 de lugio 2003, n. 12.
5)
Le coma 2 é gnü remplazè dal art. 18 dla l.p. di 15 de mà 2000, n. 9, y spo insciö dal art. 3, coma 1 dla l.p. di 22 de jenà dl 2010, n. 2.
6)
Le coma 3 é gnü remplazè dal art. 18 dla l.p. di 15 de mà 2000, n. 9.

Art. 2 (Iscriziun dles aziëndes)

(1) Les aziëndes de zidlamënt de bestiam tl raiun provinzial vëgn scrites ite tl register anagrafich provinzial dl bestiam nominé tl articul 1 dan dant i dać anagrafics, le numer de codesc fiscal y la posiziun dl’aziënda, la sort de zidlamënt y les indicaziuns anagrafiches di titolars sciöche inće so numer de codesc fiscal.

Art. 3 (Iscriziun dl bestiam y ajornamënt dl register anagrafich)

(1) L’iscriziun dl bestiam tl register anagrafich y i ajornamënć suandënć vëgn fać tres la registraziun dles nasciüdes, dles morts, di movimënć di tiers che vëgn ite y che va dal’aziënda y dla condiziun de sanité di tiers sön la basa de comunicaziuns da pert dl’Assoziaziun por ći che reverda les nasciüdes, da pert dl zidladù di tiers por ći che reverda les cumpres, i caji de mort o sc’al é da tó ia n tier, y da pert dl Sorvisc veterinar dla Provinzia por ći che reverda i resultać de vijites diagnostiches.

(2) I tiers vëgn registrà tl tëmp de trënta dis dala comunicaziun nominada tl coma 1 sön n portadać; al mëss gnì dè dant la sigla dla Provinzia, le numer progressif, la sort de bestiam, la raza, la sort de pel, le ses, la data de nasciüda, l’aziënda de portignënza y la condiziun de sanité.

(3) Por les aziëndes che tëgn porcì por le bojëgn personal dla familia, se crüzia che che vënn i porcì o la porsona da d’ël delegada dl dovëi de registraziun tla banca dać nazionala, preodüda dales desposiziuns varëntes. Sce an ne lascia nia alsavëi che an à copè n porcel, vëgnel aratè d’ofizè copè y tut demez dala banca dać nazionala ala fin de forà dl ann do che al é gnü metü ite. 7)

7)
L' art. 3 , coma 3 é gnü injuntè dal art. 18 , coma 1 , dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n . 14.

Art. 4 (Identificaziun)

(1) Düć i tiers dles sorts nominades tl articul 1 vëgn identificà sön iniziativa dl’Assoziaziun tres na merscia sön na orëdla y/o n tatuaje o n’atra forma adeguada tl tëmp de vint dis dala nasciüda dl tier y te vigni caje denant che le tier vëgnes portè demez dal’aziënda olach’al é nasciü.

(2) Por i tiers che vëgn da n raiun fora dla provinzia vëgnel surantut le cuntrassëgn bele metü sö; sce chësc fala, vëgnel fat n’identificaziun nominada tl coma 1.

(3) L’Assoziaziun ti fej avëi mëis por mëis al Sorvisc veterinar dla Provinzia la lista di tiers identificà, cun na descriziun laprò, por ch’ai vëgnes scrić ite tl register. 8)

8)
L’art. 4 é gnü mudé dal art. 18 dla l.p. di 15 de mà 2000, n. 9.

Art. 5 (Validité ofiziala)

(1) Le register anagrafich provinzial dl bestiam istituì cun chësta lege é la fontana ofiziala a chëra ch’al vëgn fat referimënt por ademplì les inćiaries preodüdes dales normes provinziales, statales y comunitares tla materia dl zidlamënt di tiers, dl’economia dl lat y dla sanité.

(2) I dać registrà tl register anagrafich provinzial po remplazè i zertificać y i registri che vëgn odüs danfora dales normes nominades tl coma 1.

Art. 6 (Colegamënć)

(1) I dać dl register anagrafich provinzial forma la basa por l’elaboraziun di programs che alda pro les ativitês istituzionales di ënć y dles assoziaziuns che laôra tl setur dl zidlamënt di tiers, dl’economia dl lat y dla sanité.

(2) Les assoziaziuns y i ënć interessà vëgn colegà ala banca dać dl register anagrafich provinzial cun les modalitês y ales condiziuns stabilides cun na convenziun aposta danter i ënć y/o les assoziaziuns y l’aministraziun provinziala.

Art. 7 (Inćiaries dl assessur competënt por l’agricoltöra)

(1) L’assessur competënt por l’agricoltöra, en acordanza cun l’Assoziaziun:

  1. determinëia i formulars y le flus de informaziuns en relaziun al relevamënt di dać por le register anagrafich;
  2. determinëia i criters de priorité por consulté i archifs dl register anagrafich provinzial y podëi ite te chisc;
  3. coordinëia i programs di ënć y dles organisaziuns che dà jö sü dać al register anagrafich provinzial;
  4. laôra fora na publicaziun anuala di dać por ći che reverda le zidlamënt di tiers y l’economia dl lat te Südtirol.

Art. 7/bis (Desposiziuns finales)

(1) Por döt ći che ne vëgn nia odü danfora espressivamënter da chësta seziun vëgnel apliché les normes comunitares varëntes te chësta materia. 9) 

9)
L’art. 7/bis é gnü injuntè dal art. 18 dla l.p. di 15 de mà 2000, n. 9.

SEZIUN II
Desposiziuns de prescia tl setur dl’agricoltöra

Art. 8.(Racoiüda y desmendrada de cadavers de tiers)

(1)Por se stravardè da vigni sort de prigo por la sanité publica y l’incuinamënt dl ambiënt che podess gnì a s’al dè por via che cadavers de tiers ne vëgn nia asportà y/o vëgn sopolis te na manira nia controlada, po la Provinzia mëte sö n sorvisc por l’asport y la desmendrada di cadavers de tiers tl raiun provinzial; ara po inće se sorvì dla colaboraziun de dites spezialisades te chësc setur o ti dè contribuć al’Assoziaziun por ch’ara fejes chësc sorvisc.

(2)Por la racoiüda y la deponüda temporana de cadavers de tiers pol gnì fat investimënć desvalis che va debojëgn y al po gnì cumprè mesi tecnics.

Art. 9(Controi y zertificaziuns)

(1)Le control y la zertificaziun dles somënzes nominades tla seziun VII dla lege di 25 de novëmber 1971, n. 1096, y mudaziuns y integraziuns suandëntes, vëgn eserzità tl raiun provinzial dal personal dl ofize competënt dla Repartiziun provinziala Agricoltöra che devënta porsona d’ofize canch’al eserzitëia chësta funziun. Les competënzes dl’aministraziun provinziala se basëia sön l’articul 9, coma 2, dles normes d’atuaziun dl statut spezial por la regiun Trentino-Südtirol sön unitês de coltivaziun minimes, ćiacia y pëscia, agricoltöra y bosć, aprovè cun Decret dl Presidënt dla Republica di 22 de merz 1974, n. 279.

Art. 10 (Desposiziuns por ći che reverda la defenüda dles plantes)

(1) L’ofize dla Repartiziun provinziala Agricoltöra competënt por la realisaziun dl sorvisc de defenüda dles plantes provinzial nominé tl articul 2, dl decret legislatif di 30 de dezëmber 1992, n. 536, dè fora en atuaziun dla diretiva 91/683/CEE che reverda la “mudaziun dla diretiva 77/93/CEE sön les mosöres de proteziun cuntra l’introduziun ti stać comëmbri de organisms danusc por les plantes o i produć dles plantes”, eserzitëia les ativitês aladô dl articul 5 dl medemo decret legislatif n. 536/1992.

(2) Le personal inćiarié da fà les ativitês nominades tl coma 1 é porsones d’ofize.

Art. 11(Mosöres por les condütes dal’ega da bëre)

(1)Por la costruziun, le ressanamënt y le mioramënt de condütes dal’ega da bëre y i laûrs suplementars che toca laprò, en atuaziun di planns d’intervënt dla Comunité Europeica tl cheder dl fin n. 5 b) nominé tl articul 11 dl regolamënt (CEE) n. 2052/1988, remplazè dal regolamënt (CEE) n. 2081/1993, po l’aministraziun provinziala conzede contribuć integratifs; te vigni caje resta almanco le 10 porcënt dla spëisa aprovada a ćiaria dl benefizié.

(2) L’aministraziun provinziala po inće antizipé le paiamënt di finanziamënć che é odüs danfora a ćiaria dl fonds dla Uniun Europeica y eventualmënter dl bilanz nazional.

Art. 12 (Desposiziuns sön le Sorvisc veterinar dla Provinzia)

(1) Fora dles funziuns nominades tl articul 6, coma 1, punt 2, dla lege provinziala di 2 de jenà 1981, n. 1, y dl articul 4 dla lege provinziala di 12 de jenà 1983, n. 3, eserzitëia le diretur dl Sorvisc veterinar dla Provinzia inant les funziuns de diretur de repartiziun aladô dl articul 10 dla lege provinziala di 23 d’aurì 1992, n. 10. 10)

10)
Ćiara l’art. 21 dla l.p. di 14 d’agost 1996, n. 18:

Art. 21 (Personal dl Sorvisc veterinar dla Provinzia)

(1) Le Sorvisc veterinar dla Provinzia vëgn determiné tla Repartiziun Agricoltöra aladô dles normes provinziales sön la strotöra dirigenziala.

(2) Le diretur dl Sorvisc veterinar dla Provinzia eserzitëia les funziuns aministratives che é, aladô dles desposiziuns dla Provinzia sön la strotöra dirigenziala, de competënza dl diretur de repartiziun, tut fora chëres sön le personal y chëres che ti vëgn espressivamënter atribuides a d’atri organns.

(3) Por l’eserzize dl sorvisc veterinar dla Provinzia vëgnel metü a desposiziun dla Provinzia doturs di tiers dl Sorvisc sanitar dla Provinzia aladô dles modalitês da stabilì cun deliberaziun dla Junta provinziala. Chësc personal vëgn colochè fora dl organich por la dorada dla metüda a desposiziun. Le paiamënt che ti speta vëgn antizipé dal Sorvisc sanitar dla Provinzia y rembursè vigni ann dala Provinzia.

(4) La nominaziun dl diretur dl Sorvisc veterinar dla Provinzia vëgn fata cun deliberaziun dla Junta provinziala sön proposta dl comëmber de Junta che presidiëia chësc sorvisc. La nominaziun é a tëmp determiné aladô dles normes sön la strotöra dirigenziala dla Provinzia. La cerna vëgn fata aladô dles modalitês che mëss gnì stabilides cun deliberaziun dla Junta provinziala.

(5) La inćiaria de diretur dl Sorvisc veterinar dla Provinzia ti vëgn dada ai doturs di tiers che depënn dala Provinzia o a direturs che fej pert sciöche doturs di tiers dl organich dl Sorvisc sanitar dla Provinzia, cun almanco cater agn de sorvisc, o a doturs di tiers convenzionà cun le Sorvisc sanitar dla Provinzia che à n’esperiënza de laûr de almanco diesc agn.

(6) Le paiamënt dl diretur dl Sorvisc veterinar dla Provinzia vëgn stabilì, ćina ch’al ne vëgn nia determiné aladô dles normes dla Provinzia sön les tratatives coletives, cun deliberaziun dla Junta provinziala, tignin cunt dl tratamënt economich complessif dl livel plü alt de direziun dl sorvisc veterinar pro le Sorvisc sanitar dla Provinzia, alzè ćina al diesc porcënt. Chësc paiamënt gnarà garantì tres l’atribuziun de n’indenité de funziun aposta.

(7) Le personal veterinar che laôra pro la Provinzia vëgn trasferì pro l’aziënda speziala Unité sanitara locala zënter-süd, colochè fora dl organich de chësta y metü a desposiziun dla Provinzia aladô dl coma 3.

ćiara inće l’art. 10 dla L.P. di 9 de jügn 1998, n. 5:

10. (Nominaziun dl diretur dl Sorvisc veterinar dla Provinzia)

(1) Pro la pröma prozedöra de cerna por la nominaziun dl diretur dl Sorvisc veterinar dla Provinzia aladô dl articul 21 dla lege provinziala di 14 d’agost 1996, n. 18, vëgnel inće lascè pro i doturs di tiers cun almanco cater agn de sorvisc, i doturs di tiers superiurs sciöche inće i doturs di tiers dirighënć dl secundo livel de direziun dl organich sanitar di doturs di tiers dl Sorvisc sanitar dla Provinzia.

Art. 13 (Zidlada de bestiam)

(1) Por l’insomenaziun artifiziala nominada tla lege di 15 de jenà 1991, n. 30, sön la regolamentaziun por l’insomenaziun artifiziala dl bestiam y te so regolamënt d’esecuziun aprovè cun decret dl Minister dles ressurses agricoles, alimentares y forestales di 13 de jenà 1994, n. 172, po l’aministraziun provinziala se sorvì dla colaboraziun dles organisaziuns di zidladus.

(2)11)

11)
L'art. 13, coma 2, é gnü abroghè dal art. 3, coma 2, dla l.p. di 22 de jenà dl 2010, n. 2.

Art. 14 (Antizipaziuns y acunć)

(1) Ai ënć y ales assoziaziuns che benefiziëia de contribuć o aiüć finanziars da pert dl’aministraziun provinziala por eserzité süa ativité istituzionala aladô dles normes varëntes por l’agricoltöra ti pol gnì dè antizipaziuns y acunć ćina a n’amunta mascimala dl 50 porcënt di alisirimënć conzedüs dal’aministraziun provinziala. La soma che resta vëgn paiada fora inće te perts presentan i documënć che mostra sö les spëises albüdes da pert dl benefizié; chësc mëss gnì fat ćina ai 31 de merz dl ann suzessif a chël che le contribut se referësc.

(2) Sce l’ativité sotmetüda a n alisirimënt ne vëgn nia fata o sce la documentaziun dles spëises ne vëgn nia metüda dant tl tëmp stabilì cun le provedimënt de conzesciun, mëss i benefizià dè derevers les somes paiades fora cun i fić tla mosöra dla spana de scunt.

(3) I scioldi mëss gnì paià derevers tl tëmp de trënta dis dala recioiüda dla domanda tres lëtra racomanada cun recioiüda derevers.

(4) Sce i scioldi ne vëgn nia dà derevers tl tëmp dè dant, spo vëgn i scioldi recuperà aladô dles prozedöres odüdes danfora dal decret legislatif di 26 de forà 1999, n. 46. 12)

(5) Implü, ćina ch’al n’é nia gnü dè derevers döta la soma de debit, ti vëgnel sospenü düć i alisirimënć conzedüs dala Provinzia de Balsan al ënt o al’assoziaziun.

12)
Le coma 4 é gnü mudé tres l’articul 68 dla l.p. di 29 de jenà 2002, n. 1.

Art. 15 13)

13)
Müda l’art. 3 coma 1 dla l.p. di 7 de jenà 1959, n. 2.

Art. 16 14)

14)
Contëgn mudaziuns ala l.p. di 11 de jügn 1975, n. 28.

Art. 17 15)

15)
Contëgn mudaziuns ala l.p. di 12 de jügn 1980, n. 16.

Art. 18 16)

16)
Contëgn mudaziuns ala l.p. di 16 d’aurì 1985, n. 8.

Art. 19 17)

17)
Müda l’art. 3 dla l.p. di 30 de merz 1988, n. 12.

Art. 20 18)

18)
Müda l’art. 3 dla l.p. di 31 de merz 1988, n. 13.

Art. 21 19)

19)
Contëgn mudaziuns ala l.p. di 24 de forà 1993, n. 6.

Art. 21/bis (Zidlamënt de tiers)

(1) L'istituziun y la gestiun di libri genealogics y di registri anagrafics di armënć, di ćiavai, di porcì, dles bisces, dles ćioures y di pici tiers é de competënza dl'aministraziun provinziala che po se sorvì dla colaboraziun dles organisaziuns de zidlamënt de tiers tla provinzia.

(2) Le coma 1 vëgn apliché inće por i controi de produtivité dles sorts y dles razes de bestiam interessantes por le zidlamënt de tiers, sciöch’inće por la valutaziun dl valur genetich di tiers da zidlamënt.

(3) Tla provinzia de Balsan vëgn le zidlamënt de tiers regolè cun n regolamënt d’esecuziun aposta tl respet dles normes comunitares y statales varëntes en materia.

(4) L’osservanza dles normes dl regolamënt d’esecuziun nominé tl coma 3 vëgn controlada dal personal dla Repartiziun provinziala Agricoltöra inćiarié aposta, sciöch’inće dal personal di sorvisc veterinars ofiziai competënć sön le teritore.

(5) Tan inant che ara ne se trata nia de n reat vëgnel apliché na straufunga da 300,00 euro a 3.000,00 euro sce les desposiziuns dl regolamënt d’esecuziun dè dant tl coma 3 vëgn violades. 20)

20)
L'art. 21/bis é gnü injuntè dal art. 31 dla l.p. di 23 de messè 2007, n. 6 .

Art. 22 (Abrogaziun de normes varëntes)

(1) La lege provinziala di 26 de lugio 1978, n. 37, che reverda “La regolamentaziun dla fecondaziun artifiziala di tiers” é abrogada.

Art. 23-24 21)

21)
Omissis.