In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Lege Provinziala di 21 de jenà dl 1987, n. 21)
Normes por l'aministraziun dl patrimone dla Provinzia autonoma de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. ord. dl B.O. di 27 de jenà dl 1987, n. 6.

Art. 21/bis (Desposiziuns en materia de imobilisaziuns finanziares por partezipaziuns a sozietês dla Provinzia)

(1)La Junta provinziala é autorisada da cumprè y sotescrì ćiamò plü aziuns o cuotes de sozietês de capitai olache la Provinzia à bele na partezipaziun.

(2) Sce al n'é nia les condiziuns preodüdes dal coma 1, vëgn la sotescriziun de aziuns o cuotes autorisada cun lege provinziala.

(3) Por garantì i sorvisc de interès general, vëgn la Junta provinziala autorisada da curì pordüdes y fà recapitalisaziun de sozietês, de chëres che la Provinzia fej pert, che à por oget la produziun de bëgns y sorvisc che va assolutamënter debojëgn por arjunje i fins istituzionai dla Provinzia. Le capitul che alda laprò vëgn alimentè cun le fonds de resserva por les spëises nia odüdes danfora.

(4) L’assessur provinzial competënt ti lascia alsavëi al Consëi provinzial les operaziuns fates aladô di comesc 1 y 3, te 30 dis dala contujiun dl’operaziun. 23)

23)
L'art. 21/bis é gnü injuntè dal art. 7 dla l.p. di 28 de messè dl 2003, n. 12, y spo sostituì dal art. 5, coma 2 dla l.p. di 9 d'aurì dl 2009, n. 1.