In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

l) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 41)
Cooperatives de garanzia y azès a n credit da pert dles pices impreses y dles impreses mesanes

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 24 de jenà dl 2012, n. 4.

Art. 7 (Compatibilité cun les normes comunitares di aiüć dl Stat y metoda da calcolè i aiüć da intervënć dles Cooperatives de garanzia)

(1) I aiüć ales impreses, che vëgn conzedüs dales Cooperatives de garanzia sot forma de garanzia y cun l’aiüt di fonds de risch, che vëgn alzà dai contribuć provinziai preodüs dal articul 4, sciöche inće i aiüć conzedüs sot forma de n smendrimënt suraprò dles comisciuns o de reduziun dla spana di fić, vëgn conzedüs aladô de un di regolamënć comunitars suandënć, o de na süa combinaziun, tl respet di regolamënć sön l’acumulaziun:

  1. Regolamënt (CE) n. 1998/2006 di 15 de dezëmber dl 2006 sön l’aplicaziun di articui 87 y 88 dl tratat sön i aiüć de mëndra importanza (“de minimis”);
  2. Regolamënt (CE) n. 800/2008 dla Comisciun di 6 d’agost dl 2008, che detlarëia che n valgönes categories de aiüć é compatibli cun le marćé comunitar en aplicaziun di articui 87 y 88 dl tratat (regolamënt de esenziun por categoria general), sciöche apliché dala lege provinziala di 13 de forà dl 1997, n. 4, y mudaziuns suandëntes.

(2) I aiüć che vëgn conzedüs sciöche garanzia, vëgn calcolà aladô de öna de chëstes metodes:

  1. metoda preodüda dal articul 2, coma 4, lëtra d), dl regolamënt n. 1998/2006;
  2. “metoda nazionala”, autorisada por la Talia cun dezijiun dla Comisciun europeica n. 4505 di 6 de messè dl 2010.

Sce i aiüć vëgn conzedüs en aplicaziun dla lege provinziala di 13 de forà dl 1997, n. 4, vëgnel dagnora adorè la metoda preodüda dala lëtra b).