In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

l) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 41)
Cooperatives de garanzia y azès a n credit da pert dles pices impreses y dles impreses mesanes

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 24 de jenà dl 2012, n. 4.

Art. 4 (Contribuć por l’integraziun di fonds de prigo dles Cooperatives de garanzia)

(1) Por sostignì le svilup dl’ativité de garanzia dles Cooperatives de garanzia po la Provinzia paié fora, de regola vigni ann, contribuć ordinars al fonds de risch, aladô de un o de plü de chisc indicadus dl’ativité dles Cooperatives de garanzia:

  1. import dles garanzies y cogaranzies conzedüdes aladô dla sort de contrat y dla forma de finanziamënt;
  2. livel mesan dl risch de credit tl’economia lié ales garanzies conzedüdes y regoles de gestiun dl risch adotades dales Cooperatives de garanzia;
  3. incremënt dl patrimone porvia de sotescriziuns di sozi y incremënt dl numer de impreses sozies, sciöche indicadus dl prinzip de reziprozité.

(2) La Junta provinziala po conzede contribuć straordinars por integrè i fonds de risch dles Cooperatives de garanzia tl caje de operaziuns sozietares straordinares, sciöche fujiuns y incorporaziuns, o situaziuns de crisa ezezionales, che gauja na gran desvalianza danter i dovëis dles garanzies y la dotaziun di fonds de risch. Por ciafè i contribuć straordinars val debojëgn dl’aprovaziun da pert dla Provinzia de n plann finanziar y de reorganisaziun dè jö dala Cooperativa de garanzia benefiziara.

(3) La Junta provinziala po dè contribuć straordinars o autorisé contribuć a fonds de risch ordinars bele conzedüs mo nia ćiamò adorà, por aumentè les resserves patrimoniales dles Cooperatives de garanzia por se scrì ite tl register di intermediars finanziars aladô dl articul 106 dl decret legislatif dl 1. de setëmber dl 1993, n. 385 y mudaziuns suandëntes.

(4) Inće desvian dai recuisić preodüs dal articul 2, coma 1, lëtres b), c) y d) po les Cooperatives de garanzia organisades a livel nazional ciafè i contribuć ordinars preodüs da chësc articul, ma por i programs de ativitês por les impreses che à süa sënta legala y produtiva tla provinzia de Balsan. Chisc programs é oget de na convenziun che vëgn aprovada dala Junta provinziala.